Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Lachspiegelcentrale.nl onderdeel van InterAction Organisatiebureau BV, gevestigd te Opmeer.

1. Na sluiten van de overeenkomst stellen wij een contract / bevestiging op. Deze contract / bevestiging binnen 5 dagen getekend retourneren, indien wij deze niet tijdig retour ontvangen zijn wij gerechtigd een nieuwe opdracht te aanvaarden.
2. Het niet retourneren van de contract / bevestiging ontslaat u niet van de verplichting gecontracteerde huur- of kooplachspiegels af te nemen, daar wij pas een contract / bevestiging opsturen na duidelijke mondelinge afspraak.
3. Ondertekening dient te geschieden door een daartoe bevoegd persoon. Mocht bij controle achteraf bij de KvK uitwijzen dat geen nadere gegevens omtrent de bevoegdheid van de ondertekenaar bekend zijn, dan verklaart deze zich per ondertekening de bevoegdheid vanuit zijn of haar functie te hebben verkregen, hetzij dat deze handelt in opdracht van een daartoe bevoegd persoon.
4. Contractant 1 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor risico’s van de chauffeur van en naar de locatie van de gehuurde lachspiegels.
5. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet is er bij annulering door contractant 1 het volgende verschuldigd als annuleringskosten bij huur:
- Annulering 1 maand of korter voorafgaand aan de huurdatum: 50%
- Annulering tussen 1 - 3 maanden voorafgaand aan de huurdatum: 25%
- Annulering langer dan 5 maanden voor de huurdatum: 10%
Annuleringskosten worden ook gerekend over de transportkosten. 
6. Bij verkoop van uw zaak dient u de met ons gesloten overeenkomsten “mee te verkopen” aan de nieuwe eigenaar, of de overeenkomsten volgens de geldende annuleringsvoorwaarden te annuleren. Ten alle tijde dient u ons op de hoogte te stellen van de verkoop. 
7. Verplaatsen van de huurdatum nadat deze definitief is geworden, is alleen mogelijk met schriftelijke bevestiging van InterAction, bij verplaatsing brengen wij 10 euro verplaatsingskosten in rekening. Verplaatsingen worden in principe gezien als annulering en daarna weer aangenomen als nieuwe boeking. 
8. Indien de huurlocatie gelegen is op een van de eilanden of anderszins alleen per (veer) boot bereikbaar, dan zijn veerkosten alsmede evt. overnachtingkosten voor rekening van contractant 1. 
9. De betalingswijze bij de Lachspiegelcentrale (onderdeel van InterAction Organisatiebureau) is vooruit per bank. De afgesproken gage / het bedrag dient minimaal 4 werkdagen voor uitvoering op de bankrekening van InterAction te zijn bijgeschreven. Uitzonderingen hierop zijn: 
1. Indien de tijd tussen bestellen en uitvoering dermate kort is dat betaling per bank niet meer haalbaar is; betaling contant aan onze medewerkers of spoedoverboeking per bank. 
2. Relaties die per bank achteraf mogen betalen (InterAction let scherp op de betalingstermijn, wij hanteren een betalingstermijn “binnen 14 dagen na factuurdatum”. Indien u niet binnen deze gestelde termijn betaald, dan zullen wij u alleen nog contant na de show of na vooruitbetaling per bank leveren.) 
3. Indien contractant 1 een betalingsachterstand heeft bij InterAction Organisatiebureau BV, dan behoudt InterAction zich het recht voor dit optreden met behoud van het overeengekomen gage te annuleren. 
10. Bij afhaal dient de klant over deugdelijk vervoer te beschikken. Bij te klein vervoer of slechte kwaliteit, zijn wij gerechtigd het vervoer af te keuren. Hierbij behoudt Lachspiegelcentrale het recht op volledige betaling van het gehuurde. 
11. Huurgoederen leveren wij “binnen” over de drempel op de begane grond. Losplaats dient goed bereikbaar te zijn met een kleine vrachtauto (22m3) binnen 10 meter van de losplaats. (indien wij een grotere afstand moeten overbruggen dient u dat te melden en voor hulp zorg te dragen.) 
12. Indien niet aan bovenstaande voorwaarde kan worden voldaan, dan is onze chauffeur gerechtigd huiswaarts te keren, waarbij Lachspiegelcentrale het recht op volledige betaling van het gehuurde behoudt. 
13. Verzorgde opdrachten: Indien wij onze lachspiegels naar een etage of kelder moeten vervoeren, en er is geen lift aanwezig, dan dient contractant 1 minimaal 1 persoon ter beschikking te stellen om te helpen. Zowel bij opbouw, als bij afbouw. In dit niet het geval bij opbouw, dan is contractant 2 gerechtigd €30.- per (deel van) een uur dat chauffeur er mee bezig is. 
14. Goederen die van ons gehuurd worden zijn vanaf het moment van afhaal op ons bedrijf of het moment van brengen door onze chauffeur onder verantwoording van de klant. Alle schades dienen door de klant zelf te worden vergoed of te worden gedekt door een verzekering. 
15. Indien bij aankomst niemand van Contractant 1 aanwezig is die ons wegwijs kan maken op de locatie en wij daardoor te laat klaar zijn met opbouwen, dan is de Lachspiegelcentrale daarvoor niet aansprakelijk. 
16. Bij afhaal is legitimatie verplicht. (kopie legitimatiebewijs; paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zal worden gemaakt.)